Psychologia jednolite studia magisterskie (5-letnie)

program studiów tabela opłat dokumenty rekrutacyjne

 

tryb studiowania

Tryb stacjonarny

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w budynku Uczelni. Wyjątkowo, niektóre wykłady mogą być realizowane online, także na żywo, w formie wideokonferencji.

 

 

Tryb niestacjonarny

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela, średnio 2 razy w miesiącu). Warsztaty i ćwiczenia realizowane są w budynku Uczelni, a wykłady w większości online, także na żywo, w formie wideokonferencji. 

 

 

wybierz specjalność

Studenci wybierają specjalność na trzecim roku studiów. Przedmioty kierunkowe wprowadzające do specjalności są realizowane we wcześniejszych semestrach. Na czwartym i piątym roku realizowanych jest dziesięć przedmiotów specjalnościowych. 

Specjalność jest uruchamiana dla minimum 4 osób

 

 

opis kierunku

W naszej Uczelni możesz studiować Psychologię na jednolitych studiach magisterskich (pięcioletnich).

Są to studia o profilu praktycznym, które charakteryzują się przede wszystkim większą ilością warsztatów, ćwiczeń i zajęć terenowych prowadzonych przez praktyków  psychologii - stanowią one ponad 50% wszystkich zajęć. Realizowane są za pomocą metod aktywnie włączających studentów do pracy (projekty, zadania ćwiczeniowe, symulacje, debaty, gry, odgrywanie ról), w podziale na mniejsze grupy. Wiedza teoretyczna przekazywana jest podczas wykładów, do których materiały zamieszczane są na platformie Moodle,

Do zespołu wykładowców zaproszono wybitnych naukowców i praktyków. Są wśród nich m. in. dr hab. Michał Ziarko, prof. dr hab. Ewa Mojs, dr hab. Tomasz Hanć, dr n. o zdr. Maia Stanisławska-Kubiak, dr n. o zdr. Dominik Czajeczny, dr n. med. Wojciech Żak, dr Wojciech Strzelecki, dr Beata Bochnia oraz dr Marcin Kochanowski. Wśród prowadzących zajęcia są czynni zawodowo psychologowie kliniczni, szkolni oraz biznesu i sportu a także psychoterapeuci, psychiatrzy i kognitywiści oraz menedżerowie firm rekrutacyjnych i działów HR. Program studiów konsultowali także przedstawiciele fundacji, ośrodków pomocy rodzinie i domów dziecka a także środowiska lekarskiego

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł magistra psychologii.

Kształcenie rozpoczynają przedmioty dające podstawy dla kierunku, które rozwijane są na zajęciach specjalnościowych i przygotowujących do praktyki psychologicznej. Wśród nich są przedmioty wprowadzające w nurty psychoterapii – psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej z elementami terapii schematów, systemowej, humanistycznej i pozytywnej a także terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pozwala to naszym Studentom lepiej poznać charakter przyszłej pracy i wybierać ścieżkę dalszego rozwoju.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów. Uczelnia zapewnia miejsca praktyk. Studenci mogą także realizować praktyki samodzielnie.

Część zajęć praktycznych realizowana jest z wykorzystaniem pracowni symulacyjno-obserwacyjnej oraz pracowni psychometrycznej z narzędziami diagnozy psychologicznej. Ponadto zajęcia terenowe odbywają się pod opieką prowadzących w ośrodkach zajmujących się interwencją i terapią dla dzieci i młodzieży.

Znajomość różnych metod, technik i narzędzi diagnozy zachowań człowieka oraz umiejętność podejmowania interwencji psychologicznych, pozwoli wykorzystać adekwatne techniki terapeutyczne w pracy.

Wysokie osobiste oraz społeczne kompetencje psychologiczne uzyskane podczas studiów, pozwolą naszym Absolwentom na udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej w postawie otwartości i poszanowania drugiego człowieka.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu od ponad 30 lat koncentruje się na identyfikowaniu potrzeb edukacyjnych w społeczeństwie i wykorzystuje swój potencjał innowacyjny do wprowadzania na rynek specjalistów poszukiwanych przez zmieniające się społeczeństwo oraz rynek pracy.

Program kierunku psychologia w Wyższej Szkole Zarządzania i Psychologii w Poznaniu tworzony był z uwzględnieniem wymogów dla Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy), który obejmuje standardy kształcenia oraz praktyki uprawniające absolwentów kierunku do wpisu do Europejskiego Rejestru Psychologów.

 

program studiów

 

 

 

opłaty

Na opłaty składają się trzy elementy:

 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w sześciu ratach na semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę, w języku polskim
 • 1 aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

 

* Dokumenty pobierzesz poniżej

dokumenty rekrutacyjne

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego pisemnie na poziomie podstawowym z wagą 1,5 oraz wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego pisemnie na poziomie podstawowym z wagą 1,0 lub wybranego przedmiotu zdawanego pisemnie na poziomie rozszerzonym z wagą 2,0.

Ponadto Komisja Rekrutacyjna może przyznać kandydatowi dodatkowe punkty za aktywność na polu działań społecznych - za udział w konkursach tematycznych, olimpiadach lub wolontariacie. Udokumentowane aktywności mogą zwiększyć wynik o maksymalnie 5 punktów.

Aby zostać przyjętym na studia należy uzyskać minimum 90 punktów.

 

Przykład 1:

język polski podstawowy - 50% * 1,5 = 75 punktów

matematyka podstawowa - 55% * 1 = 55 punktów

SUMA PUNKTÓW = 75 + 55 = 130 punktów

 

Przykład 2:

język polski podstawowy - 50% * 1,5 = 75 punktów

matematyka rozszerzona - 35% * 2 = 70 punktów

SUMA PUNKTÓW = 75 + 70 = 145 punktów

 

Przelicznik ocen starej matury:

do 1991 r. od 1991 do 2004 r.
ocena wynik procentowy ocena wynik procentowy
3 30% 2 30%
3+ 47,5% 3 47,5%
4 65% 4 65%
4+ 82,5% 5 82,5%
5 100% 6 100%

 

Na studia przyjmowani są kandydaci mający na świadectwie maturalnym ocenę/punktację z języka angielskiego lub niemieckiego.

Dopuszcza się również przedstawienie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły średniej / zaświadczenia / certyfikatu świadczącego o znajomości języka angielskiego / niemieckiego na poziomie co najmniej B1.

Z kandydatami, którzy nie dysponują powyższymi dokumentami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której lektor potwierdzi poziom znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1, co będzie podstawą do decyzji o przyjęciu na studia lub nie.

 

 

Praktyka obowiązuje od 7 semestru i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Do zadań studenta podczas praktyk w szkołach, poradniach, fundacjach oraz na oddziałach szpitalnych i w ośrodkach rehabilitacji należy w szczególności:

 • przeprowadzenie dwóch diagnoz psychologicznych z zakresu procesów poznawczych, inteligencji, emocji oraz osobowości (jedna dotyczy osoby dorosłej, jedna dziecka), diagnoza z wykorzystaniem narzędzi, które student poznał na zajęciach na Uczelni, m. in. Test Wechslera, IDS, EPQ-R, INTE, CISS, PZN, interpretacja wyników, wykonanie testów potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • omówienie z klientem / pacjentem wyników badań, wykonanie zadania potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • opracowanie zaleceń dotyczących wsparcia psychologicznego badanego lub jego rodziny, potwierdzone w dzienniku praktyk,
 • udział w spotkaniach z nauczycielami (1 raz) lub uczestnictwo w wizytach na oddziale minimum 2 razy (potwierdzone w dzienniku praktyk),
 • udział w spotkaniach omawiających wyniki badań osób badanych (minimum 6 razy), potwierdzone w dziennikach praktyk,
 • przygotowanie dokumentacji wyników badań psychologicznych do użytku wewnętrznego (minimum 2) oraz dokumentacji zewnętrznej (minimum 2), potwierdzone w dziennikach praktyk,
 • zebranie wywiadu pogłębionego (2) zgodnie z protokołem stosowanym w miejscu praktyk, potwierdzone w dziennikach praktyk.

Wyżej wymienione zadania mają na celu opanowanie praktyczne przeprowadzania badania psychologicznego, administracji testów i  ich interpretacji, przygotowania dokumentacji a także wzmacniania umiejętności komunikacyjnych w profesjonalnym środowisku.

 

Podczas praktyk z obszaru psychologii pracy należy w szczególności:

 • udział w procesie rekrutacji (obserwacja) przygotowanym przez daną organizację,
 • samodzielne przeprowadzenie wybranego testu stosowanego przez daną organizację,
 • przygotowanie ogłoszenia o naborze na stanowisko (opiekun praktyk przygotowuje zadanie na poziomie szczegółowym),
 • przygotowanie projektu warsztatów dla pracowników, którego celem jest wspieranie zdrowia psychicznego kadry w organizacji,
 • tworzenie programów prozdrowotnych dla pracowników, w tym warsztatów, wspólnych aktywności i plakatów edukacyjnych,
 • asystowanie przy przygotowywaniu lub zapoznanie się z gotowymi kartami oceny pracowniczej,
 • zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji  procesów rekrutacji i selekcji,
 • opracowanie (symulacyjne) opisu 1 stanowiska pracy wybranego przez opiekuna oraz wybór narzędzi do weryfikacji pożądanych na danym stanowisku kompetencji,
 • rozpoznanie i opis stresorów na wybranym przez opiekuna stanowisku pracy.

 

szkolapsychologia_0.png studia niestacjonarne, zajęcia w soboty i niedziel, średnio 2 zjazdy w miesiącu
walizkapsychologia.png aktywna praca w grupach warsztatowych
zegarpsycho.png uzyskanie tytułu magistra

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00